Uwagi do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Otwocka

Otwock, 19 czerwca 2013 r.
TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ OTWOCKA

RADA MIASTA OTWOCKA
PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

   Towarzystwo Przyjaciół Otwocka przedstawia uwagi do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Otwocka według załącznika.

Załącznik nr 1: Uwagi do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Otwocka.     

Z poważaniem 
PREZES
Towarzystwa Przyjaciół Otwocka
Sebastian Rakowski

ZAŁĄCZNIK NR 1:

UWAGI DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OTWOCKA

  1. Brak jasnego określenia głównych funkcji, które ma pełnić miasto Otwock w przyszłości. Nie wskazanie ich w Studium uniemożliwia racjonalną gospodarkę przestrzenną w naszym mieście.
  2. W Studium brakuje określenia dominujących funkcji miasta w powiązaniu z obszarami zewnętrznymi (w tym w szczególności z programami rozwoju miasta stołecznego Warszawy) a także powiązaniami wewnętrznymi w Otwocku.
  3. Studium nie wyznacza wyraźnego centrum miasta, co uniemożliwia zaplanowanie rozsądnych rozwiązań komunikacyjnych w nim.
  4. Dopuszczenie intensywnej zabudowy na terenach peryferyjnych miasta w znaczny sposób podniesie koszty rozbudowy i eksploatacji infrastruktury miejskiej.
  5. Brak w Studium wyznaczenia lokalnych centrów obsługi mieszkańców dla poszczególnych historycznie ukształtowanych dzielnic Otwocka takich jak: Świder, Śródborów, Kresy, Jabłonna itd.
  6. Brak precyzyjnego określenia, które obszary Otwocka będą w przyszłości pełnić funkcje rekreacyjno–wypoczynkowe.
  7. Obecnie istniejące tereny leśne i porolne winny być pozostawione jako obszary biologicznie czynne. W szczególności dotyczy to terenów podmokłych, które nie powinny być nigdy zabudowywane. Stanowią one naturalne zabezpieczenie przed gwałtownymi nawalnymi opadami, które w ostatnich latach stały się dla Polski typowymi zjawiskami meteorologicznymi.
  8. W Studium brak jest troski o przeszłość historyczną Otwocka. Uważamy, że zabytki wpisane do rejestru gminnego, zwłaszcza tzw. „świdermajery”, powinny być pod szczególną opieką jako dziedzictwo kulturowe naszego miasta. Również miejsca martyrologii narodu polskiego okresu II wojny światowej i represji stalinowskich oraz miejsca Zagłady Żydów otwockich i wszelkie pamiątki po nich winny być otoczone należytą ochroną i opieką.