Uwagi do propozycji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu ROD “Maluch”

Otwock, 25 marca 2013 r.

ZARZĄD 
TOWARZYSTWA PRRZYJACIÓŁ
OTWOCKA                                                     

RADA MIASTA OTWOCKA
PAN ZBIGNIEW SZCZEPANIAK
PREZYDENT MIASTA OTWOCKA                                                                                      

   Towarzystwo Przyjaciół Otwocka z niepokojem przyjęło wiadomość dotyczącą propozycji zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenia terenów zielonych użytkowanych przez Rodzinny Ogród Działkowy „Maluch”. Proponuje się dla tych terenów w obecnie opracowywanym projekcie modernizowanego studium zapis: tereny przewidziane pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe z możliwością tymczasowego z nich korzystania. Rodzinny Ogród Działkowy „Maluch” użytkuje tereny będące własnością miasta Otwocka. Jako takie powinny one zachować swoje przeznaczenie jako obszary rekreacyjne i zielone. W rozwijającym się Otwocku mogą stanowić rezerwy gruntów, które miasto przeznaczy w przyszłości na parki i boiska sportowe itp. Trzeba zauważyć, że część obecnie użytkowanych ogródków działkowych jest położona na terenach podmokłych i stanowi naturalny obszar retencji nadmiaru wód wiosną i podczas wysokich letnich opadów. Zabudowanie ich spowoduje drastyczne zmniejszenie się naturalnej powierzchni wsiąkania wód opadowych co zwiększy w znacznym stopniu skalę podtopień już istniejących obszarów zabudowanych. Działki położone przy ulicy Grunwaldzkiej, Żeromskiego (Teklin) i w Jabłonnie są szczególnie narażone na podtopienia ze względu na bardzo płytko zalegającą, dochodzącą do 40 m grubości warstwę gliny zwałowej, która pokryta jest cienką warstwą piasku, rzadko gdzie przekraczającą 1 m grubości. Odprowadzenie wód z tych terenów po zabudowie będzie utrudnione i kosztowne. Nie bez powodu w przeszłości tereny te nie były zabudowywane. Uważane były za niezdrowe i niedogodne do zamieszkania. Biorąc pod uwagę długofalowe interesy naszego miasta, Towarzystwo Przyjaciół Otwocka wnosi o zachowanie zapisu dla omawianych obszarów jako tereny zielone i rekreacyjne.

Z poważaniem 
PREZES
Towarzystwa Przyjaciół Otwocka
Sebastian Rakowski