Starania o ratowanie budynku dawnego Uzdrowiska Abrama Gurewicza

Otwock, 05.07.2006r.
TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ OTWOCKA  

STAROSTA
POWIATU OTWOCKIEGO
MGR INŻ. MIROSŁAW PSZONKA

Towarzystwo Przyjaciół Otwocka zwraca się do Pana Starosty z pytaniem, co dzieje się z „Pensjonatem Gurewicza”.
W lipcu 2004r. uczestniczyliśmy w wizji lokalnej w w/w budynku z udziałem zainteresowanych stron, czyli p. E. Fołty z Polskiej Fundacji Alzheimera i przedstawicieli Miasta i Powiatu Otwockiego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z ustaleniami kopię protokołu zaleceń pokontrolnych powinniśmy otrzymać, niestety do dnia dzisiejszego nie przekazano nam
    Zaniepokojeni jesteśmy faktem, że zbliża się dziesięcioletni termin, po którym Polska Fundacja Alzheimera nie będzie związana ograniczeniami umowy dotyczącej w/w nieruchomości.
        Obawiamy się, że ten budynek tak charakterystyczny dla architektury  Powiatu Otwockiego, zniknie nagle z pejzażu miasta. Przypominamy, że „Pensjonat Gurewicza” znajduje się w rejestrze zabytków (nr 937, z datą 31. 01. 1979 r.) oraz w rejestrze obiektów objętych ochroną konserwatorską na terenie miasta Otwocka
         Jesteśmy przekonani, że włodarze Powiatu Otwockiego działać będą razem z nami na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny z zachowaniem jej walorów przyrodniczych i tradycji kulturowych, które są naszym wspólnym dziedzictwem narodowym.  

      Przewodnicząca                                                                Prezes

Zespołu Historycznego                                      Towarzystwa Przyjaciół Otwocka

     Jadwiga Rakowska                                                        Jolanta Barańska