Dokumenty

Deklaracja Członkowska Towarzystwa Przyjaciół Otwocka


STATUT
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 
05-400 Otwock  ul. Armii Krajowej 5                                  

S T A T U T
TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ  OTWOCKA

NAZWA,  SIEDZIBA  I  CHARAKTER  PRAWNY  TOWARZYSTWA

                                                                   § 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Otwocka i zwane jest w dalszym ciągu „Towarzystwem”.

                                                                  § 2.

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Otwock, a terenem działania  dla realizacji celów statutowych – zarówno obszar Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

                                                                  §  3.

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

                                                                  § 4.

1. Towarzystwo może powoływać, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, koła i inne organy pomocnicze.

2. Sposób ich powoływania , strukturę i skład określają postanowienia niniejszego statutu oraz uchwały Zarządu Towarzystwa.

                                                                  § 5.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich spraw  może zatrudniać pracowników.

                                                                   § 6.

Towarzystwo może być członkiem organizacji społecznych o podobnym charakterze.

                                                                   § 7.

Towarzystwo może używać pieczęci, odznak i emblematów, a jego członkowie  odznak członkowskich i honorowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                                   § 8.

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą  według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.  Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych  i nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa.

CEL  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA

                                                                    §  9.

Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta Otwocka w harmonii z jego tradycją, walorami przyrodniczymi i rekreacyjno-wypoczynkowymi, ochrona jego wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych i przyrodniczych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Otwocka i promowanie go w kraju i za granicą.

                                                                        § 10.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1. analizę bieżących potrzeb Otwocka oraz przedstawianie organom władz  samorządowych oraz  administracji rządowej postulatów, zapytań i projektów rozwiązań w kwestiach dotyczących statutowych celów działania Towarzystwa,

2. upowszechnianie i rozwijanie dorobku kulturalnego, naukowego oraz twórczości artystycznej w formie publicznych prezentacji, wydawnictw i wystaw tematycznych,

3. udział w wykonywaniu zadań, służących realizacji statutowych celów Towarzystwa, podejmowanych przez organy państwowe, samorządowe oraz instytucje i organizacje    pozarządowe,

4. organizowanie sesji popularno-naukowych, sympozjów, odczytów, wykładów, konkursów i ogólnodostępnych imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym,

5. kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców Otwocka, popieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych, służących realizacji statutowych celów Towarzystwa,

6. wypowiadanie się w sprawach publicznych.

CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

                                                                        § 11.

Członkowie dzielą się na: rzeczywistych, wspierających i honorowych.

                                                                        § 12.

Członkiem rzeczywistym może być każda osoba fizyczna, która wyrazi chęć udziału  w pracach Towarzystwa  oraz zaakceptuje postanowienia Statutu.

                                                                        § 13.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub inna organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, która zobowiąże się do udzielania Towarzystwu pomocy materialnej dla realizacji jego celów statutowych.

                                                                        § 14.

Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje Zarząd, na podstawie złożonej deklaracji.

                                                                        § 15.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa osobom wybitnie zasłużonym dla Towarzystwa lub dla Otwocka. Członek honorowy nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich.

                                                                       § 16.

Członkowie – osoby prawne i inne organizacje, nieposiadające osobowości prawnej – działają przez swoich przedstawicieli.

                                                                       § 17.

1. Członkowie Towarzystwa mają prawo:

    a) korzystać ze wszystkich urządzeń i pomocy Towarzystwa,

    b) uczestniczyć we wszelkich działaniach podejmowanych przez Towarzystwo,

    c) składać wnioski i postulaty w sprawach działalności Towarzystwa.

2. Członek rzeczywisty ma prawo wybierać władze Towarzystwa i być do nich  

    wybieranym.

                                                                      § 18.

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

1.  czynnie uczestniczyć w realizacji zadań Towarzystwa,

2.  stosować się do postanowień statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Towarzystwa,

3.  regularnie uiszczać zobowiązania finansowe na rzecz Towarzystwa.

                                                                      § 19.

Przynależność do Towarzystwa ustaje w przypadku:

1. śmierci członka,

2. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Towarzystwa,

3. skreślenia z listy członków przez Zarząd Towarzystwa z powodu zalegania z wpłatą  

   zobowiązań finansowych przez okres 6 miesięcy lub naruszenia  postanowień Statutu.

                                                                       § 20.

1. Spory wynikłe między członkami w obrębie Towarzystwa rozstrzyga Zarząd.

2. Za nieprzestrzeganie Statutu, za działanie sprzeczne z uchwałami władz albo na szkodę

    Towarzystwa lub za popełnienie czynu uwłaczającego godności członka, Zarząd

    Towarzystwa ma prawo udzielić członkowi upomnienia lub zawiesić w prawach członka na

    okres 1 roku, a w szczególnie jaskrawych przypadkach wykluczyć z Towarzystwa.

3. Od decyzji Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania

    Członków w terminie 30 dni od daty zawiadomienia go o jej powzięciu.

WŁADZE  TOWARZYSTWA

                                                                      § 21.

1. Organami Towarzystwa są:

   a) Walne Zebranie Członków,

   b) Zarząd,

   c) Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja organów Towarzystwa trwa 4 lata.

3. W trakcie kadencji, skład organów Towarzystwa może być uzupełniony przez Zarząd poprzez dokooptowanie nowych członków, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 osób    pochodzących z wyboru.

V. WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  TOWARZYSTWA

                                                                     § 22.

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa co najmniej raz w  roku.

4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo 1/3  liczby członków rzeczywistych Towarzystwa, w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

5.  Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien zawierać   proponowany porządek obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami dla których zostało zwołane.

6. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Zarząd.                                                                     

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

2. wybór Prezydium Walnego Zebrania,

3. określanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,

4. zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5. ocena działalności Towarzystwa i jego organów,

6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa z ich działalności, podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

8. wybór pozostałych organów Towarzystwa,

9. powoływanie zespołów i komisji na czas trwania Walnego Zebrania Członków,

10. uchwalanie zmian statutu oraz regulaminów Towarzystwa,

11. nadawanie godności członka honorowego,

12. rozpatrywanie wszelkich spraw wniesionych przez członków Towarzystwa,

13. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

14. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Towarzystwa oraz rozdysponowania jego majątku,15. podejmowanie uchwał w innych sprawach.

                                                                      § 24.

Zawiadomienia o I i II terminie, miejscu oraz porządku dziennym Walnego Zebrania Członków powinny być doręczone wszystkim członkom rzeczywistym co najmniej na 14 dni przed terminem jego  rozpoczęcia.

                                                                       § 25.

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy członków rzeczywistych w pierwszym terminie lub bez    względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. Wyjątek stanowią sprawy wymienione w statucie, dla których uchwalenia wymagana jest większość kwalifikowana.3. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian statutu i rozwiązania Towarzystwa wymagają dla swej ważności 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy  członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim  terminie.

II.  ZARZĄD  TOWARZYSTWA

                                                                       § 26.

1. Zarząd Towarzystwa składa się co najmniej z 5 członków. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu 14 dni od  dnia wyboru.

3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów,  sekretarza i skarbnika.4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy obradom prezes lub wiceprezes.

6. Podczas obrad  Zarządu decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy składu Zarządu. W przypadku równej  liczby głosów decyduje głos    prezesa, lub wiceprezesa przewodniczącego obradom.

7. Zarząd jest reprezentowany prezes prezesa lub wskazanego przez niego innego członka Zarządu. 

                                                                        § 27.

Oświadczenia woli w sprawach finansowych i majątkowych oraz inne czynności prawne podejmują w imieniu Zarządu łącznie prezes i skarbnik, albo skarbnik i na podstawie upoważnienia prezesa, w jego zastępstwie, wiceprezes. Wyjątek stanowią decyzje o zbyciu majątku, lub zaciągnięciu zobowiązania finansowego, które wymagają uchwały Zarządu.

                                                                        § 28.

Do kompetencji Zarządu należy:

1.  kierowanie działalnością Towarzystwa oraz zarządzanie majątkiem i funduszami,

2.  realizowanie celów i zadań Towarzystwa oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3.  ustalanie  rodzaju, treści, kształtu pieczęci, odznak i emblematów używanych przez Towarzystwo,

4.  opracowywanie projektów rocznych planów i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań    finansowych,

5.  przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

6.  przyjmowanie członków i skreślanie z listy członków Towarzystwa,

7.  podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zbywania majątku oraz pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej,

8.  powoływanie Kół oraz ich likwidacja,

9.  zatwierdzanie lub uchylanie uchwał Zarządów Kół,

10. powoływanie zespołów, komisji i klubów oraz uchwalanie dla nich regulaminów, wytyczanie kierunków ich działalności i zakresu kompetencji,

11. podejmowanie uchwał w pozostałych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa,12. zwoływanie Walnego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

13. uzupełnianie składu organów Towarzystwa w trybie § 21. ust.3 Statutu.

III. KOMISJA  REWIZYJNA

                                                                   § 29.

1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2.  Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

3.  Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.4.  Komisja Rewizyjna kontroluje działalność merytoryczną i finansową Towarzystwa co najmniej raz w roku.

5.  Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności.

6.  Komisja Rewizyjna opracowuje ocenę pracy ustępującego Zarządu i wnioskuje w sprawie absolutorium dla Zarządu.

KOŁA

                                                                   § 30.

 1.  Koło podlega Zarządowi Towarzystwa.

 2.  Władzami Koła są:

              a)  Zebranie Członków Koła,

              b)  Zarząd Koła.

3.  Kadencja Zarządu Koła trwa 2 lata.

I. ZEBRANIE  CZŁONKÓW  KOŁA

                                                                  § 31.

1.  Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.

2.  Zebrania Członków Koła mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.  Zwyczajne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła co najmniej raz w roku.

4.  Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła zwoływane jest przez Zarząd Koła z własnej  inicjatywy lub na wniosek połowy członów Koła w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, albo przez Zarząd Towarzystwa.

5.  Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Koła powinien zawierać proponowany porządek obrad. Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

                                                                   § 32.

Do kompetencji zebrania członków Koła należy:

1.  wybór Zarządu Koła,

2.  udzielanie absolutorium Zarządowi Koła,

3.  uchwalanie planów pracy Koła i ocena ich realizacji,

4.  rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd Koła i członków Koła.

II. ZARZĄD  KOŁA

                                                                   § 33.

1.  Pracą Koła kieruje Zarząd składający się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

2.  Zarząd Koła działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Towarzystwa i  odpowiada za swoją działalność przed zebraniem Koła i Zarządem Towarzystwa.3.  Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się co najmniej raz na dwa  miesiące.

                                                                   § 34.

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1.  kierowanie działalnością Koła w oparciu o plan pracy i wytyczne organów Towarzystwa,

2.  wykonywanie zadań zleconych przez organy Towarzystwa.

                                                                   § 35.

Uchwały Zarządu Koła mogą być uchylane przez Zarząd Towarzystwa, jeżeli są sprzeczne z postanowieniami Statutu lub z obowiązującymi normami prawnymi.

MAJĄTEK  I  FUNDUSZE  TOWARZYSTWA

                                                                   § 36.

1.  Majątek Towarzystwa składa się z ruchomości, nieruchomości i funduszy.

2.  Fundusze składają się ze składek członkowskich, wartości niematerialnych i prawnych, dotacji, zapisów, darowizn, spadków, dochodów z działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.

ROZWIĄZANIE  I  LIKWIDACJA  TOWARZYSTWA

                                                                    § 37.

1. Rozwiązanie lub likwidacja Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w trybie § 25 ust. 3 Statutu.2. Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku likwidowanego Towarzystwa.

3. Walne Zebranie Członków Towarzystwa może powołać likwidatora.

STATUT uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Otwocka  w dniu   27  lutego  2010 roku.